การนำเสนอผลงานวิชาการ

การส่งบทความ

  • ในการส่งบทความจำเป็นต้อง log in เข้าใช้ระบบ
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเข้าร่วมการประชุม ให้ทำการสมัครโดยกดปุ่ม sign up
  • สำหรับผู้ที่เคยสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถ login ด้วย E-mail และ password ที่ใช้สมัคร
  • เลือกปุ่ม Submission เพื่อส่งบทความออนไลน์
  • กรอกรายละเอียดของท่าน พร้อมแนบไฟล์บทความ ที่เป็นไฟล์ Microsoft word (.doc หรือ .docx)

การพิจารณาบทความ
เมื่อท่านได้ลงทะเบียนและส่งบทความในระบบแล้ว คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งผลการพิจารณาบทความภายใน 30 วัน ขอให้ท่านทำการ log in เข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการพิจารณา
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ต้นฉบับบทความที่ส่งมานี้ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานที่ผ่านมาของผู้เขียน
  • ผู้เขียนได้จัดเตรียมบทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc /.docx)
  • ต้นฉบับต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด
  • ต้นฉบับควรมีความยาวรวมบทคัดย่อ เชิงอรรถ รายการอ้างอิง และภาคผนวก ดังนี้: ภาษาไทย ไม่เกิน 15 หน้า กระดาษขนาด A4 ระยะขอบด้านละ 2.54 เซนติเมตร พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 pt ระยะบรรทัด 1.15 บรรทัด
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม