กำหนดการประชุม

วันที่ 5 กันยายน 2562
เวลา ประดู่แดง 2 E4-507 E4-508 E4-509 E4-518
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. พิธีเปิด
09.00-09.45 น. ปาฐกถา
“อาเซียนใต้ชะเงื้อมทุนนิยมจีน”
โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
- - - -
09.45-10.00 น. -รับประทานอาหารว่าง-
10.00-12.00 น. เสวนาโต๊ะกลม  
01 “คะฉิ่น” กรงขังในสนามรบ
โดย1) Mr.Htoi Lar Maran (Kachin) Co-founder : Kachin Youth Union2) Reverend Noel Naw Lat. (Kachin ) Secretary :Kachin Humanitarian Concern Committee
02 Shrinking Refuge: New threats to Refugee Security on the Shan-Thai border
โดย1) Charm Tong, Shan Human Rights Foundation2) เพียรพร ดีเทศน์ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ
03 อิทธิพลจีนกับการพัฒนาในประเทศลุ่มน้ำโขง
1) การส่งออกผลไม้สดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจีนโดย ดร.อังคณา กมลเพชร2) ชเวโก๊กโก้: ทุนจีนในชายแดนพม่า
โดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ

3) การตั้งถิ่นฐานและการเดินทางเคลื่อนย้ายของชาวฮั่นในเขตปกครองตนเองชนชาตไทสิบสองปันนา ยูนนาน
โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ให้ความเห็นโดย:
กรรณิกา เพชรแก้ว
ให้ความเห็นโดย:
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพลดำเนินรายการโดย:
ดร.ธนิกุล จันทรา
ให้ความเห็นโดย:
ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ดำเนินรายการโดย:
ปฐมพงศ์ มโนหาญ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน-@ ลานอเนกประสงค์
13.00-14.30 น. - การนำเสนองานวิชาการ (นำเสนอคนละ 15 นาที) Work Shop
01 ชนชายแดน:เศรษฐกิจ อำนาจรัฐ และความขัดแย้ง 02 ชายแดนเชียงของในความเปลี่ยนแปลง 03 สินค้าเกษตรไทยในตลาดจีน โดยกลุ่มรักษ์เชียงของ
1. เหยื่อในพื้นที่ความขัดแย้ง: ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
โดย ซารีฮาน สุหลง
1. เชียงของกับการเติบโตของเมืองเครือข่ายในอาณาบริเวณชายแดนลุ่มน้ำโขงตอนบน
โดย ผศ.ดร.วสัตน์ ปัญญาแก้ว
1. การศึกษาความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตและการส่งออกสับปะรดแก่ประเทศจีนของชุมชนนางแล จังหวัดเชียงราย
โดย ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
2. ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับ“คนอื่น” ในพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษา : กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง หมู่บ้านห้วยแห้งอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โดย พิชญุตม์ บงกชพรรณราย
2. สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) และการระเบิดแก่งหินแม่น้ำโขง: ความลักลั่นในกระบวนการสร้างความเป็นพรมแดนใหม่ที่เชียงของ พิจารณาจากมุมมองภูมิรัฐศาสตร์และหน้าที่ของพรมแดน
โดย สืบสกุล กิจนุกร
2. แนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียวไทยเพื่อส่งออกตลาดจีน กรณีศึกษา การผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงู จังหวัดเชียงราย
โดย
รัญญา จันทะกูล (ผู้นำเสนอ)
ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย
Mr.Jian Guo
3. พลวัต “กาดเมืองเชียงตุง” บนเวทีเศรษฐกิจและความเป็นชาติพันธุ์
โดย ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์
3.ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของผู้ใช้บริการสุขภาพชาวพม่าและลาวในจังหวัดชายแดนเชียงราย
โดย กรวรรณ บัวดอกตูม
3. วัวควายข้ามแดน:บทวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของเส้นทางการค้าจากเมียนมาสู่จีน
โดย รศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ:ผศ.ดร.นลนี ตันธุวนิตย์

ดำเนินรายการโดย: ทิฆัมพร สิงโตมาศ

ผู้ให้ข้อเสนอแนะ:ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์

ดำเนินรายการโดย: ธัญญธร สายปัญญา

ผู้ให้ข้อเสนอแนะ:Dr. .Simon Rowedder

ดำเนินรายการโดย: ฑริดา ใบเกษม

14.30-14.45 น. -รับประทานอาหารว่าง-
14.45-16.00 น. หนังสือเสวนา Work Shop
 01 ลื้อสิบสองปันนา การพัฒนาและการเดินทางเคลื่อนที่ของผู้คน
โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
02 สวนกาแฟ โครงสร้างพื้นฐาน แรงงาน: การเมืองของการเคลื่อนย้ายในลาว
โดย ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล และดร.วาสนา ละอองปลิว
03 ประสบการณ์ทำงานภาคสนาม: วิจัยชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าสาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยกลุ่มรักษ์เชียงของ
ร่วมเสวนาโดย
ผส.ดร. พลวัต ประพัฒน์ทอง และ Dr. .Simon Rowedderดำเนินรายการโดย: สืบสกุล กิจนุกร
ร่วมเสวนาโดย
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล
ร่วมเสวนาโดยพิสุทธิลักษณ์ บุญโต
ดำเนินรายการโดย: ทิฆัมพรสิงโตมาศ
16.00-18.00 น. -งานเลี้ยงรับรอง-
วันที่ 6 กันยายน 2562
เวลา ประดู่แดง 2 E4-507 E4-508 E4-509 E4-518
09.00-09.45 น. ปาฐกถา
“บทบาทของประชาชนกับการพัฒนาข้ามแดนอาเซียน"”
โดย คุณนิวัฒน์ ร้อยแก้ว
- - - -
09.45-10.00 น. -รับประทานอาหารว่าง-
10.00-12.00 น. เวทีสาธารณะ
“ความรับผิดชอบของจีนกับการพัฒนาลุ่มน้ำโขง: มุมมองจากภาคประชาสังคมไทย” โดย
1. สมเกียรติ เขื่อนเชียงสา
2. สุวิทย์ กุหลาบวงษ์
3. สมนึก วงมีวศิณ
4. ส.รัตนมณี พลกล้า
ดำเนินรายการและร่วมอภิปราย : พรพนา ก๊วยเจริญ
- - -
12.00-13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน-
13.00-15.00 น. การนำเสนองานวิชาการ (นำเสนอคนละ 15 นาที) Work Shop
04 เมืองเชียงราย ทวาย และเมืองยอง: การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ผู้คน และผลกระทบ 05 ความเชื่อและพื้นที่ทางวัฒนธรรมในอาเซียน 06 ดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงของชายแดน โดย กลุ่มรักษ์เชียงของ
1. พัฒนาการของเมืองเชียงราย ‘หลัง’ ยุคสงครามเย็น
โดย ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์
1. สำนักหออาสนะคำพญาศรีสุทโธนาค: ชุมชนพิธีกรรมของผู้คนที่
คำชะโนด
โดย อนุชิต สิงห์สุวรรณ
1. Smuggling in the Digital Era: How New Technology Changes the Landscape of Myanmar-Thailand Ruby Smuggling
โดย อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
2. บทบาทหอการค้าจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาเมืองชายแดน ภาพสะท้อน “เศรษฐกิจยุคใหม่” ของจังหวัดเชียงราย
โดย ปฐมพงศ์ มโนหาญ
2. มานุษยวิทยาการพยากรณ์”: แรงงานทางอารมณ์และการประกอบสร้างตัวตนของแรงงานอพยพในบริบทของความเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชาปัจจุบัน
โดย ดร. ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
2. ตลาดชายแดนไทยในโลกยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้ว
โดย วินิสสา อุชชิน
3. ถนนเชื่อมต่อโครงการทวาย: ต้นทุนที่ถูกซุกซ่อนจากผลกระทบโครงการและกลไก/มาตรการแก้ไขปัญหาจากโครงการโดยชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ
โดย ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร
3. ภูมิทัศน์พื้นที่สูง เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ่ง:  ความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจ ศาสนา และผู้คน
โดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
3. สำรวจ 'ตลาดมืดออนไลน์' (dark web): สถานะ พลวัต สมรรถนะและผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน
โดย ศิริภัสสร์ พึ่งความสุข
4. ประวัติศาสตร์เส้นทาง R3B จากประสบการณ์ของคนไตลื้อ เมืองยอง 3 ยุค
โดย พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์
ให้ความเห็นโดย:
รศ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภดำเนินรายการโดย:
สืบสกุล กิจนุกร
ให้ความเห็นโดย:
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไรดำเนินรายการโดย:
ทิฆัมพร สิงโตมาศ
ให้ความเห็นโดย:
พัฒนา สิทธิสมบัติ
15.00-15.15 น. -รับประทานอาหารว่าง-
หนังสั้นเสวนา Work Shop
15.15-16.30 น. 01 Capital of Mae La
โดย จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
นวลขนิษฐ์ พรหมจรรยา
02 Gray Zone ชายแดนใต้
โดย คุณณัญญาพร จิระสมรรถกิจ
นุรอาซีกีน ยูโซ๊ะ
โดยกลุ่มรักษ์เชียงของ
ร่วมเสวนาโดย:
ผศ.ดร.จันทนี เจริญศรี
ร่วมเสวนาโดย:
ยศธร ไตรยศ