การลงทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียน

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
ประกาศรับบทความ บัดนี้- 15 สิงหาคม 2565
การพิจารณาบทความและประกาศผลการพิจารณาบทความ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ส่งบทความเข้าในระบบ
เปิดชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความและผู้เข้าร่วม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 5 8-9 กันยายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ราคา (บาท)  
ผู้นำเสนอ Onsite Online
-อาจารย์/นักวิจัย 2,000/คน 1,700
-นักศึกษา 1,500/คน 1,200
-นำเสนอผลงานแบบการอภิปรายเป็นคณะ

(Panel Discussion)

1,000/คน 700
ผู้เข้าร่วม Onsite Online
-บุคคลทั่วไป 500/คน 300
-บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย

การลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน

การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วม

* การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

การชำระค่าลงทะเบียน

 ผู้นำเสนอผลงาน ชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อมีการประกาศผลการพิจารณาบทความ
 ผู้เข้าร่วมการประชุม ชำระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2565

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคาร รายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ)
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชี: 672-041365-4
ประเภท: ออมทรัพย์

การแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน

หลังจากชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาที่ แจ้งชำระ
เมื่อแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนแจ้งตอบรับการลงทะเบียนกลับภายใน 1 สัปดาห์

การยกเลิกการลงทะเบียน

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการลงทะเบียน ผู้จัดงานประชุมขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณปรีญาวัลย์ ใจปินตา โทร. 053-916667 หรืออีเมล bsid@mfu.ac.th