ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่: ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
อาคาร E 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 053 – 916667 (นางสาวปรีญาวัลย์ ใจปินตา)
อีเมล: bsid@mfu.ac.th
เพจ: Conference on Border Studies and International Development