ลงทะเบียนสำหรับผู้ส่งผลงาน

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วม

กำหนดการลงทะเบียน

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ
ประกาศรับบทความ บัดนี้- 15 สิงหาคม 2565
การพิจารณาบทความและประกาศผลการพิจารณาบทความ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ส่งบทความเข้าในระบบ
เปิดชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความและผู้เข้าร่วม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศครั้งที่ 5 8-9 กันยายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ราคา (บาท)  
ผู้นำเสนอ Onsite Online
-อาจารย์/นักวิจัย 2,000/คน 1,700
-นักศึกษา 1,500/คน 1,200
-นำเสนอผลงานแบบการอภิปรายเป็นคณะ

(Panel Discussion)

1,000/คน 700
ผู้เข้าร่วม Onsite Online
-บุคคลทั่วไป 500/คน 300
-บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย