การส่งบทความ

ขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. จัดเตรียมบทความและจัดทำบทความให้อยู่ในรูปแบบที่การประชุมกำหนด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 2. ลงทะเบียนเพื่อส่งบทความออนไลน์ ลงทะเบียนส่งบทความ

การพิจารณาบทความ

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนและส่งบทความในระบบแล้ว คณะกรรมการจัดงานจะแจ้งผลการพิจารณาบทความภายใน 30 วัน ตามอีเมลที่ท่านระบุไว้ในการลงทะเบียน

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ต้นฉบับบทความที่ส่งมานี้ ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์มาก่อน และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานที่ผ่านมาของผู้เขียน
 • ผู้เขียนได้จัดเตรียมบทความในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word Document (.doc /.docx)
 • ต้นฉบับต้องระบุชื่อบทความ ชื่อ-สกุล ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันที่ผู้เขียนสังกัด
 • ต้นฉบับควรมีความยาวรวมบทคัดย่อ เชิงอรรถ รายการอ้างอิง และภาคผนวก ดังนี้:
  • ใช้กระดาษขนาด A4 ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์
  •  ให้มีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งไทยและอังกฤษ ตลอดจนคำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 300 คำ
  • บทความ (ภาษาไทย) มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า
  • พิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ 1.10 space
  • ใช้ระบบการอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ APA Style (American Psychological Association)