การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 อาเซียนกับความ (ไม่) เชื่อมโยง : ความเสี่ยง การเปลี่ยนรูป และการอยู่ร่วมกัน

BC call for papers