กำหนดการลงทะเบียน

กิจกรรม ระยะเวลา
1. ประกาศรับบทความ 1 มกราคม 2562 - พฤษภาคม 2562
2. การพิจารณาบทความและประกาศผลการพิจารณาบทความ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ส่งบทความเข้าในระบบ
3. เปิดชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความและผู้เข้าร่วม 1-31 กรกฎาคม 2562
4. เปิดชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Border Trip 1-31 กรกฎาคม 2562
5. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 5-6 กันยายน 2562