อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนวันจัดงาน
ผู้นำเสนอ
- อาจารย์ / นักวิจัย 2,000 2,500
- นักศึกษา 1,500 2,00
ผู้เข้าร่วม
- บุคคลทั่วไป 500 500
- บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
Border trip 1,000

Border Trip
เชิญผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเรียนรู้ “การพัฒนาในพื้นที่ชายแดน”
ในวันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. กิจกรรมนี้มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท สำหรับ ค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวัน
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน