การชำระเงินค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อมีการประกาศผลการคัดเลือกบทความ โดยชำระผ่านบัญชีธนาคาร รายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (การประชุมวิชาการ)
ธนาคาร: กรุงเทพ
สาขา: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่บัญชี: 672-041365-4
ประเภท: ออมทรัพย์

ภายหลังชำระเงินแล้วกรุณาแจ้งชำระเงินโดยถ่าย/แสกน สลิปการโอนเงินและชื่อ-สกุล และที่อยู่สำหรับการออกใบเสร็จของท่าน ผ่านทางอีเมล bsid@mfu.ac.th
ท่านจะได้รับ Email แจ้งยืนยันการลงทะเบียนกลับภายใน 1 สัปดาห์
** การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับ Email ยืนยันการลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานลงทะเบียน คุณปรางค์ โทร. 053-916674

การออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถรับใบเสร็จค่าลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน 2562
สำหรับผู้ลงทะเบียนหน้างาน สามารถรับใบเสร็จได้วันที่ 6 กันยายน 2562

การยกเลิกการลงทะเบียน
การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งทางสำนักงานด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
แจ้งยกเลิกก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียนโดยหัก 30% เพื่อเป็นค่าดำเนินการ

ในกรณีที่ท่านยกเลิกการลงทะเบียน ผู้จัดงานประชุมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน