เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
จึงจะมีการปรับรูปแบบเป็นการรปะชุมแบบออนไลน์
ทั้งนี้ผู้จัดประชุมจะแจ้งกำหนดการโดยละเอียดให้ทราบต่อไป

กำหนดการสำคัญ

กิจกรรม ระยะเวลา
1. ประกาศรับบทความ กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
2. การประกาศผลการพิจารณาบทความ กรกฎาคม 2563
3. ส่งบทความฉบับแก้ไข สิงหาคม 2563
4. เปิดชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Border Trip 1-30 มิถุนายน
5. เปิดรับชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563
6. วันนำเสนอผลงาน 3 - 4 กันยายน 2563
7. กิจกรรม Border Trip 5 กันยายน 2563

หมายเหตุ: กิจกรรม Border Trip รับจัดเพียง 20 ท่าน และหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม

อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)

ลักษณะการเข้าร่วม ลงทะเบียนล่วงหน้า ลงทะเบียนหน้างาน
1.ผู้นำเสนอบทความ (individual papers)
     1.1 อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 2,000/คน 2,500/คน
     1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1,500/คน 2,000/คน
     1.3 บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ผู้นำเสนอผลงานแบบการอภิปรายเป็นคณะ (Panel Discussion)
     2.1 อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 1,000/คน 1,500/คน
     2.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 700/คน 1,000/คน
     2.3 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 500/คน 700/คน
     2.3 บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ผู้เข้าร่วมฟังการประชุม
     3.1 อาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 500/คน 500/คน
     3.2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 400/คน 400/คน
     3.3 บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
4. กิจกรรม Border trip 2,000

หมายเหตุ

  1. สำหรับผู้นำเสนอผลงาน อัตรานี้รวมค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน ค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ
  2. สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการประชุม อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง 4 มื้อ และอาหารกลางวัน 2 มื้อ
  3. สำหรับกิจกรรม Border trip อัตรานี้รวมค่าเดินทางไปกลับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง – หมู่บ้านเทิดไทย – ดอยแม่สลอง ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน รับจำนวนจำกัด 20 ท่านและลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น